Arbo nieuws


Ga direct naar:
       - Norm lasrook per 1 april 2010 opnieuw aangescherpt
       - Aandacht voor reddingsvesten op binnenvaartschepen
       - Nieuwe eindtermen VCA-examens basisveiligheid en VOL
       - Het IVW controleert arbeidstijden vervoerder
       - Arbeidsinspectie pakt oorzaken ongevallen extra aan
       - Gewasbeschermingmiddelen: RCS certificering verplicht vanaf 1 januari
       - Nieuwe machinerichtlijn nu definitief van kracht.


Werknemers beter beschermd tegen straling

Werkgevers zijn verplicht hun werknemers beter te beschermen tegen kunstmatige optische straling zoals UV-licht, infraroodlicht en laserstraling. Kunstmatige straling kan huidkanker, hoornvliesontsteking en staar veroorzaken. De nieuwe regels gaan in vanaf 27 april 2010. De Arbowet verplicht werkgevers nu al om een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te maken en een plan van aanpak op te stellen om gezondheids- en veiligheidsrisico’s voor werknemers te voorkomen. Vanaf 27 april 2010 geldt dit ook voor de risico’s van het werken met kunstmatige straling. De nieuwe regels leggen normen vast waarbinnen de straling moet blijven. Om hieraan te voldoen moet de werkgever machines en apparaten gebruiken die voldoen aan de laatste stand van de techniek en actief zoeken naar methoden om blootstelling aan deze vorm van straling te voorkomen.
Meer informatie over de RI&E kunt u vinden in RI&E: de start van arbobeleid.


Norm lasrook per 1 april 2010 opnieuw aangescherpt

De grenswaarde voor lasrook gaat per 1 april 2010 drastisch omlaag. Vanaf 1 april 2010 mag de maximale blootstelling aan lasrook niet meer zijn dan 1 mg/m3. Een forse daling ten opzichte van de grenswaarde die 01-01-2007 werd vastgesteld: namelijk 3,5 mg/m3.


Dat lasrook ernstige gevolgen kan hebben voor de gezondheid is al lang bekend. Zo is de rook, die vrijkomt bij het lassen van roestvrij staal, kankerverwekkend. Werkgevers doen dikwijls te weinig om de schadelijke effecten van lasrook te voorkomen, maar ook de lasser zelf is vaak onvoldoende bewust van de ernst van de risico's van lasrook.


Over de vraag, hoeveel inspanning het de 15.000 bedrijven in ons land, met zo’n 325.000 werknemers, zal kosten om aan deze nieuwe norm te voldoen, verschillen de meningen enorm. Zo staat in metaal magazine te lezen ‘Om deze grenswaarde te bereiken dienen zowel werkgevers als werknemers forse inspanningen te leveren”. De vakbonden verwachten echter niet dat bedrijven diep in de buidel zullen moeten tasten om aan de nieuwe norm te voldoen. Zij stellen: “met het juiste gebruik van de huidige maatregelen, gedegen voorlichting en toezicht is het zeker mogelijk om 1 mg/m³ te halen”.

Terug naar boven

Aandacht voor reddingsvesten op binnenvaartschepen

De Arbeidsinspectie is een campagne gestart om de bemanning op binnenvaartschepen te stimuleren reddingsvesten te dragen. Zo komen er billboards te hangen op bruggen en sluizen. De campagne, met als motto Vest voor je leven, bestaat verder uit een krant en video.


Overboord slaan is een van de meest voorkomende ongevallen in de binnenvaart. Daardoor verdrinken jaarlijks zo’n vijf à zes mensen. Dat is veel voor een naar verhouding kleine sector. Veertig procent van de werknemers draagt geen reddingsvest in gevaarlijke situaties, zoals bij slecht weer. Bemanningsleden vinden het vaak niet ‘stoer’ of zien er het nut niet van in. Reddingsvesten zijn echter aan boord verplicht.

Terug naar boven

Nieuwe eindtermen VCA-examens basisveiligheid en VOL

Vanaf 1 januari gelden vernieuwde eindtermen voor VCA-examens afgenomen. Voornaamste aanleiding is de constatering van de SSVV (Stichting Samenwerken voor Veiligheid) dat er veel variatie en een (te) grote bandbreedte is ontstaan tussen de examens die door verschillende exameninstellingen worden verzorgd. De SSVV heeft er daarom voor gekozen de eindtermen basisveiligheid te concretiseren tot eind- en toetstermen.


De veranderingen zijn weliswaar niet erg ingrijpend: basisveiligheid bevat minder vragen over de wetgeving en het examen VOL wordt met tien vragen uitgebreid naar 70 vraagstukken. Verder is er meer aandacht voor de taken en plichten van de werknemer. Daarnaast wordt in de nieuwe examen aandacht besteed aan de volgende extra onderwerpen:
       • Veiligheidsgedrag
       • de LMRA (last minute risico analyse).
       • veilig lassen
       • veiligheidsborden
       • motorkettingzaag
       • het gebruik van palletwagens.


Al met al worden tijdens het examens de kennis getoetst van de volgende 14 onderwerpen:
      1 Veiligheids- en gezondheidswetgeving
      2 Gevaren, risico’s en preventie
      3 Ongevallen: oorzaak en preventie
      4 Veiligheidsgedrag
      5 Rechten, plichten en overleg
      6 Procedures, instructies en signalering
      7 Voorbereiding op noodsituaties
      8 Gevaarlijke stoffen
      9 Brand en explosie
      10 Arbeidsmiddelen
      11 Specifieke werkzaamheden en omstandigheden
      12 Elektriciteit
      13 De ergonomische werkplek
      14 Persoonlijke Beschermingsmiddelen.


Meer informatie over VCA kunt u vinden in Basisveiligheid voor VCA en in VOL-VCA/VIL-VCU.

Terug naar boven

Per 1 januari controleert het IVW arbeidstijden bij eigen vervoerder

De Inspectie Verkeer en Waterstaat controleert vanaf 1 januari eigen vervoerders op het Arbeidstijdenbesluit-vervoer (Atb-v). Tot 1 januari werden deze controles uitgevoerd door de Arbeidsinspectie (AI). Het handhavings- en boetebeleid blijft voor de eigen vervoerders hetzelfde, maar de werkwijze is anders. Vanaf 1 januari kunnen overtredingen die bij wegcontroles worden geconstateerd, direct beboet worden. Voorheen werd bij een constatering van een overtreding eerst een bedrijfsonderzoek opgestart.

Terug naar boven


Arbeidsinspectie pakt oorzaken ongevallen extra aan

De Arbeidsinspectie controleert in 2010 bij bedrijven extra intensief op onveilige machines en valgevaar. Hierdoor worden namelijk de meeste ongevallen op het werk veroorzaakt. De inspectie in 2010 tevens of werkgevers hun mensen beschermen tegen agressie en geweld. Vooral werknemers met publieke taken hebben te maken met dit grote maatschappelijke probleem. Het gaat onder meer om verkeersregelaars, brandweerlieden en medewerkers bij sociale diensten. Daarnaast besteedt de Arbeidsinspectie aandacht aan het omgaan met gevaarlijke stoffen. Zij wil werknemers bewuster maken van de risico’s. Een ander doel is om te bevorderen dat werkgevers gevaarlijke stoffen waar mogelijk vervangen door minder schadelijke stoffen.

Terug naar boven


Gewasbeschermingmiddelen: RCS certificering verplicht vanaf 1 januari 2010

Vanaf 1 januari 2010 dient elk bedrijf, dat professionele gewasbeschermingsmiddelen verhandelt naar eindgebruikers, te beschikken over een RCS certificaat én moet het bedrijf zijn aangemeld bij de nieuwe Stichting CDG (Stichting Certificatie Distributie Gewasbeschermingsmiddelen). De Stichting CDG is in opdracht van de overheid opgericht en heeft als doel zorg te dragen voor de uitvoering van de algemeen verbindendverklaring van de RCS certificering. Dit houdt onder andere in dat de Stichting zal toezien op de naleving van de gestelde voorschriften en het toezicht op de wijze waarop certificerende instellingen hun controlewerkzaamheden uitvoeren. Daarnaast heeft de Stichting het beheer over het CDG certificatieschema en het Register met bedrijven die conform de algemeen verbindendverklaring werken. De term RCS is dan ook per 1 januari veranderd CDG-09.
Terug naar boven


Nieuwe machinerichtlijn nu definitief van kracht

Sinds 29 december 2009 is de nieuwe machinerichtlijn definitief van kracht. Iedereen die nu een machine in de handel brengt (binnen Europa), moet voldoen aan de nieuwe machinerichtlijn. Hieronder worden verstaan alle producten waarvan ten minste één onderdeel of orgaan zonder fysieke energie van de mens als krachtbron kan bewegen, een samenstel van onderling verbonden onderdelen of organen waarvan er ten minste één kan bewegen alsmede, indien aanwezig, aandrijfmechanismen, bedienings- of vermogensschakelingen enzovoorts die in hun samenhang bestemd zijn voor een bepaalde toepassing, met name voor de verwerking, bewerking, verplaatsing en verpakking van een materieel. Niet alle machines vallen onder de Machinerichtlijn. Zo vallen kermisattracties bijvoorbeeld onder de Attractiewet en mijnliften onder de Richtlijn Liften. De volgende machines vallen wel onder de nieuwe richtlijn:
      • Machines met meer dan alleen elektrische gevaren
      • Verwisselbare uitrustingsstukken
      • Veiligheidscomponenten
      • Hijs- en hefgereedschap
      • Kettingen, kabels en banden
      • Verwijderbare mechanische overbrengingssytemen
      • Niet-voltooide machines
Iedereen die een machine bouwt of met machines werkt, weet dat een machine moet veilig zijn. Het mag niet zo zijn dat er een ongeluk gebeurt, omdat een machine niet aan de veiligheidseisen voldoet. Daarom is de Machinerichtlijn in het leven geroepen, er echter niet alleen vanwege de veiligheid. De machine richtlijn zorgt er het ook voor dat machines die binnen de Europa verhandeld worden aan dezelfde eisen moeten voldoen. Dit maakt eerlijke handel en concurrentie mogelijk. Een product dat aan de richtlijn voldoet ontvangt een CE-markering. En met deze markering mag een machine overal in de EU worden verkocht. Een van de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe Machinerichtlijn is dat er duidelijk wordt omschreven wat er wel en niet onder de richtlijn valt. Zo zijn de eisen voor niet-voltooide machines zijn bijvoorbeeld aangescherpt. Wanneer een machine wordt samengesteld uit onderdelen moet de fabrikant (of samensteller) onder andere een risicobeoordeling uitvoeren en een montagehandleiding meeleveren (net zoals bij een nieuwe machine). Dit geldt ook bij een (kleine) aanpassing aan een bestaande machine!

De tekst van de richtlijn is te vinden op de website van de Europese Commissie: http://eur-lex.europa.eu

Terug naar boven