Cursus VGM co÷rdinator

Veiligheid-, gezondheid-, milieuco÷rdinator of preventiemedewerker


Inleiding

Met ingang van 1 juli 2005 is de wijze waarop deskundige ondersteuning georganiseerd moet worden ingrijpend gewijzigd. De voornaamste reden van deze wijziging is dat Nederland door het Europese Hof van Justitie op de vingers werd getikt: de Europese Kaderrichtlijn met betrekking tot veiligheid en gezondheid op het werk werd niet goed toegepast. Het Europese Hof gaf aan dat in Nederland de preventietaken ondergebracht werden bij een externe organisatie (de arbodienst), terwijl de richtlijn voorschrijft dat intern invulling aan deze taak moet worden gegeven. Zo ontstond een nieuw fenomeen: de interne deskundige oftewel preventiemedewerker. Ondanks dat er in de arbowet geen specifieke eisen genoemd worden waar de interne deskundige over moet beschikken, is hij wel de motor of gangmaker van het te voeren arbobeleid.


Doelgroep

De cursus VGM co÷rdinator is bedoeld voor alle functionarissen die binnen hun organisatie zijn aangesteld om preventieve aandacht te besteden aan veiligheid, gezondheid en milieu: KAM co÷rdinatoren, preventiemedewerkers, VGM-co÷rdinatoren.


Doel

De (aankomende) VGM-co÷rdinator wordt voorzien van de benodigde basiskennis en -kunde om de taken effectief uit te kunnen oefenen.


Inhoud

Dag 1 Inleiding veiligheid, gezondheid en milieu
          - Wetgeving m.b.t. veiligheid, gezondheid en milieu
          - Aansprakelijkheid m.b.t. veiligheid, gezondheid en milieu
          - Milieuzorg
          - Nulmeting veiligheid, gezondheid en milieu


Dag 2 Risico beheersing
          - Risico-inventarisatie en -evaluatie en het plan van aanpak
          - Rol VGM co÷rdinator
          - Voorlichting en onderricht
          - Arbobeleid en veiligheidsbeheerssystemen


Dag 3 Risicoanalyse en het risicodenken
          - Ongevallen theorie
          - Basis Risico Factoren
          - Tripod en BowTie
          - Leiding geven aan veilig werken
          - Veiligheid en gedrag
          - Waarom mensen falen
          - Preventie


Dag 4 Fysieke gevaren (een keuze uit de volgende onderwerpen:)
          - Veiligheid in het bouwproces
          - Machineveiligheid
          - Fysieke belasting
          - Klimaat
          - Bedrijfshulpverlening
          - Brandveiligheid
          - Chemische stoffen
          - Agressie geweld
          - Besloten ruimten
          - Persoonlijke beschermingsmiddelen


Werkwijze

Presentatie:

De leerstof wordt gepresenteerd m.b.v. een beamer. ĹTer ondersteuning van de leerstof wordt gebruik gemaakt van fotoĺs en videomateriaal. Desgewenst ontvangt iedere medewerker, tegen een kleine vergoeding, hand-outs van de presentatie.

Cursusduur:

8 dagdelen

Deelnemers:

max. 15 personen.

Vooropleiding:

N.v.t.

Examen:

De training wordt afgesloten met een toetsworden.

Certificaat:

Indien gewenst de cursist ontvangt na afloop van de cursus een bewijs van een certificaat (bewijs van deelname).