Bedrijfsnoodplan


Inleiding

De Arbowet schrijft m.b.t. bedrijfshulpverlening het volgende voor: “De werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten en voert daartoe een beleid dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden, waarbij doeltreffende maatregelen worden getroffen op het gebied van de eerste hulp bij ongevallen, de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers en andere aanwezige personen en doeltreffende verbindingen worden onderhouden met de desbetreffende externe hulpverleningsorganisaties” Bovengenoemd beleid en maatregelen wordt veelal vastgelegd in bedrijfsnoodplannen en/of instructiekaarten en vluchtplattegronden.


Inhoud van het bedrijfsnoodplan

Een bedrijfsnoodplan of calamiteitenplan is een beschrijving van maatregelen en voorzieningen door een bedrijf opgesteld om de effecten van calamiteiten of ongewenste gebeurtenissen te minimaliseren en te bestrijden. Als mogelijke calamiteit kan worden beschouwd:
       • Brand/rook/explosie
       • Ongeval
       • Bommelding
       • Water- en sneeuwoverlast en stormschade
       • Calamiteit in de omgeving
       • Stroomuitval
       • Beknelling lichaamsdelen
       • Bedelving, verstikking


Een goed bedrijfsnoodplan bevat tenminste de volgende aspecten:
       • Toepassingsgebied (adresgegevens situering, gevaaraspecten in de omrekening, mogelijke noodscenario’s)
       • De bedrijfsnoodorganisatie (een beschrijving van de organisatorische structuur, aanwezige personeel en
          verantwoordelijkheden )
       •   Alarmeringsstructuur (alle waarschuwings- en alarmeringsprocedures bevatten, waaronder de volgende:
           - het oproepen of alarmeren van het op het bedrijf aanwezige personeel;
           - de manier waarop overheidsdiensten kunnen worden gealarmeerd of geïnformeerd;
           - het oproepen van afwezig personeel;
           - het oproepen van gespecialiseerd personeel, zoals onderhoudspersoneel en veiligheids¬specialisten;
           - het inroepen van hulp, zoals bijstand door bedrijven waarmee afspraken zijn gemaakt.
       • Technische gegevens omtrent het gebouw, de aanwezige stoffen, materiaal, installatie, blus- en EHBO
          voorzieningen.


Opleiding, oefeningen en herhalingsoefeningen

Geen enkel bedrijfsnoodplan is compleet zonder voorzieningen voor opleiding, oefeningen en herhalingsoefeningen. De bedoeling daarvan is het testen van het plan en het verschaffen van zekerheid over de mate waarin het betrokken personeel is voorbereid op de uitvoering van het plan. Bedrijfsnoodplannen moeten, evenals gemeentelijke rampenbestrijdingsplannen, worden beoefend en vervolgens regelmatig worden herhaald (apart en in combinatie)


De bedrijfshulpverlening

In de Arbo-wet wordt gewezen op de algemene verplichting om in elk bedrijf of instelling een bedrijfshulpverleningsorganisatie te hebben. De werkgever laat zich ten aanzien van de naleving van deze verplichtingen bijstaan door een of meer werknemers die door hem zijn aangewezen als bedrijfshulpverleners. Het verlenen van de bijstand houdt in elk geval in:
      a. het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
      b. het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
      c. het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen
          in het bedrijf of de inrichting.


Vluchtplattegronden

Bij een calamiteit is het van belang het gebouw snel te verlaten. Alhoewel het geen verplichting is worden gebouwen vaak voorzien van verlichte pictogrammen en vluchtplattegronden die ervoor zorgen dat bezoekers weten waar ze zijn en wat de beste wijze is om het gebouw te verlaten.


Deskundige ondersteuning door veiligheid.nu


Is uw noodplan up to date?
Voldoet hij aan de huidige wetgeving?
Is hij volledig?
Zijn uw vluchtplattegronden actueel?


Veiligheid.nu kan u helpen om bovengenoemde tip top in orde te maken. Veiligheid.nu ontwikkeld nieuwe noodplannen en tekent vluchtplattegronden die afgestemd zijn op de specifieke risico’s in uw bedrijf. Het is zelfs mogelijk een onderhoudscontract af te sluiten waardoor u zich nooit meer zorgen hoeft te maken over het Noodplan. In dat geval komt eenmaal per jaar een adviseur, die gespecialiseerd is in het ontwikkelen van noodplannen en het tekenen van vluchtrouteplattegronden, langs om uw noodplannen en plattegronden te controleren en waar nodig bij te werken. Zo zorgt u ervoor dat zelfs na een reorganisatie of verbouwing het noodplan actueel blijft. Naast de zorg voor een actuele noodplannen en vluchtplattegronden kan veiligheid.nu u ook begeleiden bij de jaarlijkse ontruimingsoefeningen en hierover rapporteren. Doordat een onafhankelijke adviseur de wijze waarop ontruimingsoefening verlopen evalueert, leert u niet alleen waar zwakke plekken in het noodplan zitten maar ontvangt u tevens deskundig advies over de oplossingen en wordt waar noodzakelijk het noodplan automatische aangepast.