Biologische agentia

Ga naar:
       - Blootstelling aan biologische agentia
       - Beoordeling blootstelling
       - Voorgestelde werkwijze
       - Kosten


Blootstelling aan biologische agentia

Medewerkers kunnen tijdens hun werkzaamheden in contact komen met onzichtbare ziekteverwekkers: Biologische Agentia. De werkgever dient daarom een RI&E op te (doen) stellen voor zijn of haar bedrijf. In het Arbobesluit worden nadere voorschriften gegeven voor deze RI&E. Indien werknemers, in hun werksituatie, een reële kans lopen blootgesteld te worden aan biologische agentia, moet een beoordeling plaatsvinden van de aard, de mate en de duur van deze blootstelling. Bij de beoordeling moeten in elk geval de volgende aspecten meegenomen worden:
      • Een omschrijving van de biologische agentia waaraan de werknemers kunnen worden blootgesteld,
        inclusief de categorie of categorieën waarin deze biologische agentia zijn ingedeeld.
      • Informatie over ziekten die werknemers kunnen oplopen of al hebben opgelopen als gevolg van blootstelling
        aan biologische agentia
      • Een beschrijving van de mogelijke blootstelling en de blootgestelde groep werknemers.
      • Een deskundig oordeel over de gezondheidsrisico’s voor de werknemers als gevolg van blootstelling
        aan biologische agentia in de werksituatie.
      • Een plan van aanpak om eventueel gesignaleerde risico’s te beperken (risicobeheersing).


Beoordeling blootstelling

In situaties waar gericht met biologische agentia wordt gewerkt, is deze beoordeling relatief eenvoudig. Daar werkt men immers doelbewust met een bepaalde groep gespecificeerde biologische agentia. Vaak is de blootstelling aan biologische agentia een neveneffect tijdens het werk. De beoordeling is daarom veel lastiger: er zijn immers tal van factoren de blootstelling beïnvloeden. Door gunstige groeicondities zoals temperatuur, vocht en voedingsstoffen zullen de van nature aanwezige micro-organismen zich bij bepaalde processen sterk in aantal vermeerderen en daardoor mogelijk een risico gaan vormen voor de betrokken werknemers. Om deze reden wordt geadviseerd een deskundig bij het onderzoek te betrekken.


Wanneer de risico’s ten aanzien van blootstelling aan biologische agentia op het eerste gezicht zodanig zijn dat gezondheidsschade kan ontstaan, kan het nodig zijn om meer informatie te krijgen over de hoeveelheid agentia waaraan werknemers blootstaan. Dit kan eventueel worden vastgesteld door het uitvoeren van metingen.


Voor de wijze waarop de uitvoering van metingen plaats dient te vinden verwijst het Arbobesluit naar de norm NEN-EN-689. Volgens deze norm moeten de volgende stappen tijdens de beoordeling worden doorlopen:
      A. Inventarisatie van gevaarlijke stoffen.
      B. Vaststellen van de kenmerken van de werkplek (functies, werkzaamheden, werkplekken, bronnen,
           voorzieningen en werktijden).
      C. Schatting van de blootstelling.
           Dit kan op de volgende twee manieren plaatsvinden:
             1. Door gebruik te maken van bekende gegevens.
                 De beoordeling op basis van de geïnventariseerde gegevens geeft een indicatie van de blootstelling.
                 De uitkomst van deze beoordeling geeft aan of aanvullende maatregelen genomen moeten worden.
             2. Door metingen.
                 Het kan na bovengenoemde beoordeling kan het toch nodig blijken om één of
                 meerdere metingen uit te voeren.


Voorgestelde werkwijze

Stap 1

Het onderzoek zal zich in eerste instantie richten op mogelijke bronnen van biologische agentia waaraan medewerkers kunnen worden blootsgesteld. Belangrijkste activiteiten tijdens deze fase van het onderzoek zijn bedrijfsbezoek en literatuurstudie. Bedrijfsbezoek om de blootstellingmomenten te bepalen. Literatuuronderzoek om informatie over bekende infecties binnen deze bedrijfstak boven water te krijgen. Hiertoe wordt o.a. gebruik gemaakt van de website van KIZA. Hierbij zal met name aan de volgende werkzaamheden aandacht worden besteed:
       • Bermwerkzaamheden
       • Grondverzet
       • Nat ontgraven (sloten en grachten)
       • Rioolwerkzaamheden
       • Grond, weg en waterbouw werkzaamheden en
       • Werkzaamheden op de begraafplaats
       • Mogelijk contact met kadavers


Het resultaat van stap 1 zal een overzichtlijst zijn met een omschrijving van mogelijke bronnen van de biologische agentia waaraan de werknemers kunnen worden blootgesteld, inclusief de categorie of categorieën waarin deze biologische agentia zijn ingedeeld


Stap 2

Onderzoeken op welke wijze, bovengenoemde risicogroepen, mogelijk in contact komen met de genoemde agentia en een schatting van de ernst van deze blootstelling. In overleg met enkele deskundige medewerkers en op basis van de ervaring en deskundigheid van Veiligheid.nu zal een schatting worden gedaan om de aard, mate en duur van blootstelling te bepalen. De kans op aanwezigheid van agentia zal d.m.v. literatuurstudie worden verkregen.


Stap 3

Het verzamelen van informatie over mogelijke ziekteverschijnselen die werknemers kunnen oplopen als gevolg van blootstelling aan biologische agentia Het eindresultaat van het onderzoek zal een lijst zijn waarin een opsomming wordt gegeven van:
       • waarschijnlijke besmettingsbronnen inclusief de categorie waarin deze biologische agentia zijn ingedeeld
       • mogelijk ziekte verschijnselen tengevolge van deze blootstelling
       • de meest waarschijnlijke wijze van besmetting
       • een inschatting van het risico (aan de hand van het stoplicht model)
       • de groep werknemers die risico lopen
Dit rapport kan worden gebruikt als basis voor eventueel nader onderzoek (metingen), het opstellen van een plan van aanpak met beheersmaatregelen.


Stap 4 (optioneel)

Het ontwikkelen van protocollen waarin beschreven wordt hoe medewerkers op een verantwoorde manier met biologische agentia kunnen omgaan. Een protocol of werkinstructie heeft een omvang van maximaal 2 A4-tjes en wordt zo beschreven dat het begrijpelijk is voor de gebruiker. In ieder protocol komen minimaal de volgende aspecten kort aan bod:
       • Inleiding
       • Risico’s
       • Benodigdheden
       • Werkwijze
       • Persoonlijke beschermingsmiddelen


Kosten

Het dagdeeltarief, voor het inhuren van een arbeidshygiënist via veiligheid.nu, bedraagt €360,- (excl. btw en reiskosten).