Risico Management

Ga direct naar:
       - OHSAS 18001
       - NPR 5001
       - VCA*/**/P
       - RCS of CDG certificeringInleiding

De meeste veiligheidsbeheers- of veiligheidsmanagementsystemen zijn gebaseerd is op de PDCA cirkel van Deming (plan do check act). Een goed veiligheidsmanagementsysteem bevordert, door continue verbetering van de arbeidsveiligheid na te streven, de kwaliteit van de arbeid.


Veiligheidsbeheerssystemen worden vaak om twee reden gebruikt:
      • om te borgen dat het aan wettelijke eisen wordt voldaan.
      • om de binnen de organisatie aanwezige risico’s beheersbaar te maken


Met behulp van een veiligheidsbeheerssysteem krijgt een onderneming vat de wijze waarop gewerkt en geproduceerd wordt. De regels worden nageleefd, de onderlinge communicatie verbeterd en het veiligheidsbewustzijn wordt verhoogd. Het grootste deel van de nu bestaande veiligheidsbeheer¬systemen zijn locale initiatieven. Zo zijn NPR 5001, VCA en het INK model typisch Nederlandse voorbeelden. Nadeel van deze systemen is dat ze buiten onze landsgrenzen (met uitzondering van onze zuider buren) geen of weinig betekenis hebben. OHSAS 18001 is een voorbeeld van een grens¬overschrijdend veiligheids¬managementsysteem dat steeds meer aan populariteit wint.

Terug naar boven

OHSAS 18001

OHSAS staat voor ‘Occupational Health and Safety Assessment Series’. Vrij vertaalt een beoordelingsnorm voor de beheersing van de gezondheid en veiligheid binnen het bedrijf. Het is een handleiding voor het opzetten van een arbomanagementsysteem en is op alle soorten van bedrijven van toepassing. De richtlijnen voor de implementatie van OHSAS 18001 staan beschreven in de OHSAS 18002. OHSAS zorgt voor een systematische aanpak van het arbobeleid. OHSAS geniet algemene erkenning en is als zodanig certificeerbaar. OHSAS wordt opgesplitst in een zestal normelementen te weten:
      • Algemene eisen
      • Arbobeleid
      • Arboplanning
      • Implementatie en uitvoering
      • Controle en corrigerende maatregelen
      • Beoordeling door de directie
De RI&E vormt de basis van het beleid. De opbouw van de norm is gelijk aan die van ISO 9001 en ISO 14001, wat de integratie van de verschillende normen in één systeem vereenvoudigt, bovendien zorgt deze identieke opbouw ervoor dat het uitvoeren van gecombineerde audits mogelijk wordt.

Terug naar boven

NPR 5001

De Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 5001 is een model voor arbomanagementsytstemen, die door NEN is ontwikkeld. De praktijkrichtlijn is bedoeld om organisaties te ondersteunen bij het opzetten van een veiligheidsbeheerssysteem, om zo de zorg voor goede arbeidsomstandigheden in de organisatie te borgen. Deze richtlijn is in principe bruikbaar voor alle typen bedrijven en sluit goed aan bij de in Nederland geldende regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden. De richtlijn is - net als de meeste zorgsystemen - gebaseerd op de cirkel van Deming: plan-do-check-act. De risico-inventarisatie en -evaluatie is de basis van, en de input voor deze cyclus. De NPR 5001 is een richtlijn en geen norm, bedrijven kunnen daarom niet worden gecertificeerd.

Terug naar boven

VCA*/**/P

VCA is een middel om aan te tonen dat een bedrijf aan bepaalde veiligheidseisen voldoet. Om in aanmerking te komen voor een certificaat mogen er binnen een bedrijf niet teveel ongevallen gebeuren. Gebeuren er na het behalen van het certificaat ongevallen dan kan het certificaat worden ingetrokken. Enkele voorbeelden van eisen die aan de certificaathouder worden gesteld zijn:
      • Heeft het bedrijf een beleidsverklaring m.b.t. Veiligheid Welzijn en Milieu?
      • Zijn de VGM-risico's geïnventariseerd en geëvalueerd?
      • Zijn de nodige maatregelen getroffen uitgaande van de geïnventariseerde en geëvalueerde risico's?
      • Vindt vaststelling plaats van vakopleidings¬eisen m.b.t. werknemers (eigen en van derden),
        vóór te werkstelling?
      • Bestaat er een bedrijfseigen VGM- voorlichting en worden VGM-bijeenkomsten gehouden?
      • Hebben alle operationele medewerkers een veiligheidsopleiding gevolgd?
      • Worden de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking gesteld?
      • Worden de werknemers (incl. derden) geïnstrueerd m.b.t. specifieke regels en voorschriften, die van toepassing
        zijn voor het uitvoeren het project
      • Maakt het bedrijf gebruik van een dienst die bedrijfsgezondheidszorg verleent?
      • Ligt vast welke werknemers een periodiek gezondheidskundig onderzoek moeten ondergaan?
      • Worden werknemers bij indiensttreding en bij werkhervatting na ziekte of ongeval
        gezondheidskundig onderzocht?
      • Bestaat er een systeem voor het periodiek keuren van materieel en middelen?
      • Wordt registratie gevoerd van de uitgevoerde keuringen?
      • Is het gekeurde materieel/middelen geïdentificeerd door aanduiding op het betreffende materieel/middel?
      • Heeft het bedrijf een procedure voor het melden en registreren van ongevallen?
      • Vindt er onderzoek plaats van ongevallen?

Terug naar boven


RCS of CDG certificering

Het initiatief tot het opstellen van RCS (Registratie en Controle Systeem gewasbeschermingsmiddelen) komt uit de branche zelf. Eigenlijk is da naam RCS verouderd want sinds 1 januari 2010 wordt het RCS certificatieschema officieel ‘schema Certificatie Distributie in Gewasbeschermingsmiddelen‘, afgekort CDG genoemd. Het certificatieschema bevat eisen waaraan een bedrijf moet voldoen om in aanmerking te komen voor het "CDG certificaat". Belangrijkste eis van het certificatieschema is dat het leveren van professionele gewasbeschermingsmiddelen aan anderen dan eindgebruikers (doorlevering) uitsluitend is toegestaan door bedrijven die CDG gecertificeerd zijn en bij de CGD ingeschreven zijn. De voornaamste drijfveren achter het opzetten van het schema is de waarborging van kwaliteit, transparantie en traceerbaarheid en behoud van een effectief middelenpakket, bijvoorbeeld door de inzet van gecontroleerde distributie. Als een bedrijf een CDG certificaat heeft, betekent dit dat het bedrijf o.a. inzicht kan verschaffen in de in- en uitgaande stromen van gewasbeschermingsmiddelen op het bedrijf en dat het verhandelen van gewasbeschermingsmiddelen op een verantwoorde wijze en volgens de van toepassing zijnde wet- en regelgeving plaatsvindt.
Terug naar boven